सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Aug 12 2020 - 2:53pm

सेवा करार पदको लागि दिइने दरखास्त फाराम l

Aug 12 2020 - 2:52pm

नगर प्रहरी पदको पाठ्यक्रम l

Aug 12 2020 - 11:51am

नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन l

Aug 11 2020 - 5:06pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) र प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 8 2020 - 1:03pm

प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया l

Aug 8 2020 - 1:01pm

मिति २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्मको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषको आय-व्यय विवरण l

Jul 23 2020 - 3:54pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना l

Jul 17 2020 - 3:52pm

रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार ब्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा l

Jul 17 2020 - 3:50pm

प्राधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा l

Jul 17 2020 - 3:49pm

Pages