खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।११।११)