अ.न.मी.पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।