सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 18 2024 - 10:34am

सामुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 14 2024 - 7:20pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/११/०२)

Feb 14 2024 - 5:28pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रकाशित मिति २०८०/११/०१)

Feb 13 2024 - 4:12pm

समुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Feb 7 2024 - 2:27pm

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, २०८० को प्रतिवेदन

Feb 2 2024 - 5:10pm

सिद्धिचरण नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता-२०८० को समीक्षा बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकज्यूहरु उपस्थित भई दिने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 2 2024 - 11:05am

किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 31 2024 - 10:43am

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 31 2024 - 10:04am

आवश्यक कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई जरुरी सूचना ।

Jan 28 2024 - 4:23pm

Pages