सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

Jun 12 2024 - 4:50pm

तह वृद्धि/मिलानको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

Jun 11 2024 - 11:07am

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवासम्बन्धी सुचना

Jun 10 2024 - 4:31pm

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Jun 10 2024 - 10:30am

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Goods/NCB/25/2080/081 "Supply and Delivery of 4WD Single cab pickup"

Jun 9 2024 - 3:44pm

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 5 2024 - 4:30pm

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 5 2024 - 4:26pm

करार/राहत शिक्षक तथा कर्मचारीको करार म्याद सम्बन्धी सूचना ।

Jun 5 2024 - 10:42am

भुक्तानी तथा निकासा गरिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Jun 2 2024 - 2:31pm

Wash डाटा संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

May 31 2024 - 5:20pm

Pages