सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मासु पसल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:07am

बंगुरको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:06am

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:05am

५०% (प्रतिशत) अनुदानमा पशुपन्छी फर्म सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Dec 3 2021 - 8:04am

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (भावना सप्लायर्स, उदयपुर)

Dec 2 2021 - 3:03pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (अप्सरा एण्ड अनिल सप्लायर्स प्रा.लि.)

Dec 2 2021 - 2:56pm

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल

Dec 2 2021 - 2:45pm

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

Dec 2 2021 - 2:41pm

सूचना टाँस गरी सोको जानकारी पठाई दिनुहुन (वडा कार्यालय १२ वटै सिद्धिचरण न.पा.)

Dec 2 2021 - 2:38pm

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (जे.पी. लगलगे कन्सट्रक्सन जे.भी.)

Dec 1 2021 - 6:39pm

Pages