निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०५)