News and Notices

मिति दस्तावेज

भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा, सरोकारवाला सबै l

Sunday, June 20, 2021 - 07:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Friday, June 18, 2021 - 11:55

आठौँ नगर सभा बैठकमा नगर सभा सदस्यज्यूहरु उपस्थित भई दिनुहुन l

Thursday, June 17, 2021 - 20:02

टाँगा/रिक्सा/अटो रिक्सा र ई-रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धी सूचना l

Wednesday, June 9, 2021 - 12:05

मनोसामाजिक कार्यकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, June 8, 2021 - 14:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Thursday, June 3, 2021 - 12:27

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Wednesday, June 2, 2021 - 15:45

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताको कार्य विवरण l

Wednesday, June 2, 2021 - 15:43

मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको दरखास्त आब्हान गरिएको सूचना l

Wednesday, June 2, 2021 - 13:37

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, June 1, 2021 - 12:43

Pages