News and Notices

मिति दस्तावेज

वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

Wednesday, June 12, 2024 - 16:50

तह वृद्धि/मिलानको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

Tuesday, June 11, 2024 - 11:07

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवासम्बन्धी सुचना

Monday, June 10, 2024 - 16:31

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Monday, June 10, 2024 - 10:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Goods/NCB/25/2080/081 "Supply and Delivery of 4WD Single cab pickup"

Sunday, June 9, 2024 - 15:44

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 5, 2024 - 16:30

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 5, 2024 - 16:26

करार/राहत शिक्षक तथा कर्मचारीको करार म्याद सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 5, 2024 - 10:42

भुक्तानी तथा निकासा गरिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Sunday, June 2, 2024 - 14:31

Wash डाटा संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Friday, May 31, 2024 - 17:20

Pages