एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 06/03/2021 - 10:53 PDF icon बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
आार्थिक ऐन, २०७७ 01/25/2021 - 19:31 PDF icon आार्थिक ऐन, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 01/25/2021 - 19:25 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ 01/25/2021 - 19:20 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:17 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:15 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
पू्र्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:12 PDF icon पू्र्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:09 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:07 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५.pdf

Pages