सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

Construction of Yog Building

Dec 22 2019 - 1:25pm

Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges.

Dec 22 2019 - 1:23pm

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Dec 22 2019 - 12:46pm

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण-मार्गदर्शन,२०७६

Dec 22 2019 - 12:44pm

स्वास्थ्यकर्मी (वैद्य) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 20 2019 - 2:36pm

एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२७ कार्तिक २०७६)

Nov 13 2019 - 7:24pm

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 1 2019 - 5:42pm

मौजुदा सुचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना l

Oct 18 2019 - 1:42pm

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुबिधा लिने योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना l

Oct 17 2019 - 1:52pm

ब्यावसायिक फर्म, ब्यावसायिक कृषक, बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्की आई पशुपालन गर्ने कृषकहरुबाट प्रस्ताव आह्बान गरिएको सूचना

Sep 25 2019 - 12:10pm

Pages