सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सेवा करारको लागि दिइने दरखास्त फाराम

Dec 10 2022 - 8:27pm

रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 6 2022 - 5:29pm

कृषि स्नातक अधिकृतस्तर छैठौं तहको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा कार्यविवरण ।

Dec 6 2022 - 2:20pm

पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छैठौं तहको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा कार्यविवरण ।

Dec 6 2022 - 2:16pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Dec 6 2022 - 1:56pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको पदपूर्ति सम्बन्धी थप स्पष्ट गरिएको सूचना ।

Dec 6 2022 - 1:23pm

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Dec 6 2022 - 11:04am

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता (CPSW) पद करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Dec 6 2022 - 11:03am

स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/१५)

Dec 1 2022 - 3:47pm

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी जानकारी तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै सिद्धिचरण नगरपालिका)

Dec 1 2022 - 12:34pm

Pages