सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी बोलपत्रदरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Feb 26 2023 - 11:30am

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Feb 23 2023 - 2:26pm

नाम सच्याईएको सम्बन्धी सूचना ।

Feb 23 2023 - 10:46am

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 20 2023 - 6:37pm

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 16 2023 - 5:08pm

कृषि स्नातक पदको रोल नं. कायम गरी परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 16 2023 - 3:41pm

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Feb 14 2023 - 7:44pm

गुनासो सुनुवाई अधिकारी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७९/१०/२९)

Feb 14 2023 - 3:22pm

सूचना सहायक पद करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७९/१०/२९)

Feb 14 2023 - 3:20pm

शैक्षिक सत्र २०७९ को नगरपालिकास्तरीय आधारभूत तह (कक्षा-८) को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना । 

Feb 14 2023 - 11:30am

Pages