सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

प्र.अ. बैठकमा उपस्थित भै दिने वारे सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Jan 13 2022 - 11:46am

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सूचना l

Jan 4 2022 - 1:30pm

मध्यम प्रविधियुक्त बहुउदेश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति (२०७८/०९/१६)

Jan 2 2022 - 10:08am

आलु पकेट स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : (२०७८/०९/१६)

Jan 2 2022 - 10:07am

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना ।

Dec 26 2021 - 6:51pm

स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह सहायक चौथो वैद्य पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 24 2021 - 2:42pm

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 21 2021 - 4:03pm

बिषय विज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०९।०२)

Dec 17 2021 - 2:55pm

नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह चौथो तह वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Dec 12 2021 - 12:12pm

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

Dec 12 2021 - 12:09pm

Pages