सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Jun 2 2022 - 11:31am

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Jun 2 2022 - 11:24am

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका,ओखलढुंगा )

May 22 2022 - 10:10am

प्रेस वक्तब्य

May 19 2022 - 5:17pm

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७९।०१।२५))

May 17 2022 - 3:11pm

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

May 9 2022 - 2:03pm

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०१/२५)

May 9 2022 - 1:45pm

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges. (First Date of Publication : 2079/01/25)

May 9 2022 - 1:44pm

दिवा खाजा रकमको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Apr 21 2022 - 1:28pm

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Apr 21 2022 - 1:24pm

Pages