सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको अंकभार नातिजा, ०७७/७८ 

Jan 30 2022 - 3:35pm

झोलुङ्गे पुलको लागि फेब्रिकेशन स्टील पार्ट्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2022 - 2:21pm

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2022 - 2:17pm

खाद्यान्न बालिको उन्नत बीउ खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2022 - 2:16pm

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2022 - 2:14pm

सेफ हाउस तथा नगरपालिका अन्तरगतका वडा नं. ५, वडा नं. ७, वडा नं. ११ र वडा नं. १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2022 - 2:11pm

नगरपालिकास्थित वडा नं. ५, वडा नं. ६ र वडा नं. ७ को सडक खन्ने तथा मिनि बसपार्क भडारे–गोगुने तथा गिरी टोल हुँदै मञ्चने सडक स्रोन्नतीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Jan 21 2022 - 2:07pm

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

Jan 20 2022 - 2:50pm

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

Jan 20 2022 - 2:39pm

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Jan 17 2022 - 4:21pm

Pages