सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मिति २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्मको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषको आय-व्यय विवरण l

Thursday, July 23, 2020 - 15:54

सिद्धिचरण नगरपालिकाको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना l

Friday, July 17, 2020 - 15:52

रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार ब्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा l

Friday, July 17, 2020 - 15:50

प्राधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा l

Friday, July 17, 2020 - 15:49

TST सुधार योजना कार्यान्वयन प्रतिबेदन पेश गर्ने वारे सूचना l

Thursday, July 16, 2020 - 12:45

शिक्षकहरु सम्पर्कमा आउने वारे सूचना l

Thursday, July 16, 2020 - 12:43

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना (२०७७/०१/२६)

Friday, May 8, 2020 - 18:29

नगरपालिकाबाट शैक्षणिक अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण l

Tuesday, May 5, 2020 - 10:50

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप गरिएको सूचना l

Wednesday, April 29, 2020 - 16:57

सिद्धिचरण नगरपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर जिल्लामा रहनु भएका नगरवासीहरुमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Monday, April 20, 2020 - 13:24

Pages