सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सेवा सम्बन्धी बिषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Feb 28 2023 - 10:43am

हे.अ. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 27 2023 - 12:21pm

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 27 2023 - 10:35am

सेवा सम्बन्धी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Feb 27 2023 - 10:29am

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी बोलपत्रदरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Feb 26 2023 - 11:30am

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Feb 23 2023 - 2:26pm

नाम सच्याईएको सम्बन्धी सूचना ।

Feb 23 2023 - 10:46am

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 20 2023 - 6:37pm

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 16 2023 - 5:08pm

कृषि स्नातक पदको रोल नं. कायम गरी परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 16 2023 - 3:41pm

Pages