सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८

Jul 14 2022 - 6:40pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jun 30 2022 - 2:54pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Jun 27 2022 - 11:28am

शैक्षिक क्यालेण्डर,२०७९

Jun 27 2022 - 7:13am

त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना (२०७९/८०-०८१/८२)

Jun 26 2022 - 1:43pm

भुक्तानी लिने समय सिमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना l

Jun 15 2022 - 6:56pm

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trails Bridges Contract Identification No. Goods/26/2078/79 (Second Date of Publication: 2079/02/18)

Jun 2 2022 - 11:32am

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Jun 2 2022 - 11:31am

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Jun 2 2022 - 11:24am

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका,ओखलढुंगा )

May 22 2022 - 10:10am

Pages