सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 24 2023 - 4:47pm

कृषि तथा पशु सेवातर्फको ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 22 2023 - 2:16pm

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान पदहरु सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 21 2023 - 5:53pm

"एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम (OVOT)" पद सेवा करारमा पदपुर्तिको लागि रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 15 2023 - 4:37pm

विद्यार्थी विवरण IEMIS को तथ्यांकसँग एकरुपता कायम हुने र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी विद्यार्थी रुजु तथा प्रमाणीकरण फाराम Excel Sheet मा तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 5 2023 - 12:34pm

तलबी माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 4 2023 - 1:50pm

स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म)

Aug 25 2023 - 3:34pm

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको आ.व.०७९/८० को वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन ।

Aug 23 2023 - 7:49pm

जानकारी गराइएको सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Aug 22 2023 - 12:26pm

नायव कृषि प्राविधिक सहायक चौथो र नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सहायक चौथो पद करार सेवामा लिने सम्बन्धी थप स्पष्ट पारिएको सूचना ।

Aug 20 2023 - 5:23pm

Pages