सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

हे.अ., अ.हे.व. र कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 12 2023 - 4:33pm

सहायकस्तर पाचौँ तह, सव-इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 10 2023 - 2:46pm

पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छठौँ तहको रोल नम्बर कायम गरी परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Jan 10 2023 - 9:01am

मेलमिलापकर्ता सूचीकृत हुने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

Jan 9 2023 - 12:20pm

दिवा खाजा माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Jan 6 2023 - 9:36pm

अत्यावश्यक बाहेक सबै प्रकारका सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 6 2023 - 3:11pm

नगरपालिकाको एघारौँ नगर सभामा नगर सभासदज्यूहरु उपस्थित भई दिने वारे ।

Jan 4 2023 - 6:06pm

निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना, माध्यामिक तह (कक्षा ९-१२) सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Jan 3 2023 - 1:17pm

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक तलब, इन्टरनेट अनुदान, विद्यालय सञ्चालन अनुदान निकासा पाउने नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको विवरण ।

Dec 27 2022 - 4:51pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Dec 15 2022 - 3:39pm

Pages