सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मिति २०७५l८l०९ गते नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षमा सरोकारवालाहरुसँग बसेको बैठकको निर्णयहरु

Friday, November 30, 2018 - 22:18

सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को देहाय (क) देखि (ड) सम्ममा व्यवस्थित एकीकृत सूचनाहरुको स्वतः प्रकाशन

Friday, November 30, 2018 - 21:28

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७५l०७l१८)

Tuesday, November 6, 2018 - 16:34

निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको विवरण संकलन फाराम २०७५

Friday, October 5, 2018 - 11:22

'घ' वर्गको इजाजतपत्र नबिकरण गर्ने वारे सूचना

Friday, October 5, 2018 - 11:21

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा (मिति २०७५/०६/१५)

Monday, October 1, 2018 - 16:42

आ.व.२०७५l०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासाको वडागत विवरण (मिति २०७५/०६/११)

Friday, September 28, 2018 - 12:28

सि.न.पा. स्वास्थ्य शाखा/जिल्ला आयुर्बेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि १ (एक) जना अभ्यङ्गकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (मिति २०७५/५/१८)

Monday, September 3, 2018 - 16:21

अभ्यङ्गकर्ताले भर्ने दरखास्त फाराम र कार्यबिबरण

Monday, September 3, 2018 - 16:02

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको सुबिधा लिन योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना (२९ श्रावण, २०७५)

Wednesday, August 15, 2018 - 10:09

Pages