सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Dec 15 2022 - 3:39pm

रोजगार संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 14 2022 - 3:28pm

रोजगार संयोजक पदको कम्प्युटर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 13 2022 - 4:53pm

रोजगार संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा दोस्रो चरणको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Dec 13 2022 - 11:43am

बोयर बोका वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुङ्गाको सूचना ।

Dec 11 2022 - 1:28pm

सेवा करारको लागि दिइने दरखास्त फाराम

Dec 10 2022 - 8:27pm

रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 6 2022 - 5:29pm

कृषि स्नातक अधिकृतस्तर छैठौं तहको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा कार्यविवरण ।

Dec 6 2022 - 2:20pm

पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छैठौं तहको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा कार्यविवरण ।

Dec 6 2022 - 2:16pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Dec 6 2022 - 1:56pm

Pages