सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको पदपूर्ति सम्बन्धी थप स्पष्ट गरिएको सूचना ।

Dec 6 2022 - 1:23pm

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Dec 6 2022 - 11:04am

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता (CPSW) पद करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Dec 6 2022 - 11:03am

स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/१५)

Dec 1 2022 - 3:47pm

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी जानकारी तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै सिद्धिचरण नगरपालिका)

Dec 1 2022 - 12:34pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Nov 29 2022 - 10:46am

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Nov 18 2022 - 8:28pm

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा स्थगित गरिएको सूचना ।

Nov 16 2022 - 5:10pm

पठनपाठनको समयावधि तोकिएको जानकारी सम्बन्धमा, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु तथा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रहरु । 

Nov 9 2022 - 1:54pm

सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा, वडा कार्यालय सबै ।

Nov 8 2022 - 2:02pm

Pages