सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)

Apr 22 2021 - 2:48pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०१/०७)

Apr 21 2021 - 4:26pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/०२)

Apr 15 2021 - 7:47pm

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धी नगरपालिकाका १२ वटै वडा कार्यालयलाई सूचना l

Apr 13 2021 - 4:34pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/१२/२४)

Apr 8 2021 - 10:28am

बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/२२)

Apr 4 2021 - 3:39pm

५० दिने सीपमूलक तालिमका बिषय/क्षेत्रहरु वारे जानकारी (वडा कार्यालय १२ वटै)

Apr 4 2021 - 3:31pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/१६)

Mar 31 2021 - 2:38pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितका लागि जारी गरिएको सूचना ।

Mar 26 2021 - 2:01pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१३)

Mar 26 2021 - 1:50pm

Pages