कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।