सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

लेखा परीक्षक नियुक्ति गरिएको सूचना l

Dec 21 2020 - 1:17pm

नगर प्रहरी पदहरुका लागि लिइएको प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी भई सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा रोल नम्वरका आधारमा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Dec 15 2020 - 3:50pm

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Dec 11 2020 - 10:59am

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 11 2020 - 10:58am

उद्यम विकास सहजकर्ता (Enterprise Development Facilitator) को पाठ्यक्रम l

Dec 1 2020 - 3:49pm

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Dec 1 2020 - 3:46pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/१४)

Nov 30 2020 - 3:29pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/१४)

Nov 30 2020 - 3:28pm

सेवा करारबाट पदपूर्ति गरिने नगर प्रहरी हबल्दार तथा जवान पदका उम्मेद्वारहरुको रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना l

Nov 25 2020 - 5:31pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Nov 25 2020 - 3:12pm

Pages