सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बाेलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७८/०१/१७)

Apr 30 2021 - 2:30pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (२०७८-०१-१४)

Apr 27 2021 - 6:11pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०१-१०)

Apr 25 2021 - 4:07pm

वडास्तरीय राष्ट्रिय जनगणना सहजीकरण समिति गठन गरी यथासिघ्र जानकारी पठाउने (वडा कार्यालय सबै)

Apr 22 2021 - 2:54pm

कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)

Apr 22 2021 - 2:48pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०१/०७)

Apr 21 2021 - 4:26pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/०२)

Apr 15 2021 - 7:47pm

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धी नगरपालिकाका १२ वटै वडा कार्यालयलाई सूचना l

Apr 13 2021 - 4:34pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/१२/२४)

Apr 8 2021 - 10:28am

बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/१२/२२)

Apr 4 2021 - 3:39pm

Pages