सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०५/०८)

Aug 24 2021 - 4:55pm

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 17 2021 - 4:24pm

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Aug 13 2021 - 3:38pm

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०४/२९)

Aug 13 2021 - 3:36pm

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२७)

Aug 11 2021 - 3:25pm

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना साना व्यावसायिक पकेट विकास कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना l (१७ आषाढ, २०७८)

Jul 1 2021 - 4:52pm

चालु आ.व. को संकलित राजश्वको यथार्थ विवरण मिति २०७८ आषाढ ३० गतेभित्र बैंक दाखिला गरी सो को विवरण नगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 23 2021 - 3:25pm

सवारी साधनको विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा बुझाउने सम्बन्धी सूचना l

Jun 22 2021 - 12:58pm

भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा, सरोकारवाला सबै l

Jun 20 2021 - 7:24am

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Jun 18 2021 - 11:55am

Pages