सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।११।११)

Feb 25 2022 - 1:47pm

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Feb 25 2022 - 11:11am

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Feb 17 2022 - 2:51pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०५)

Feb 17 2022 - 2:41pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (२०७८/११/०५)

Feb 17 2022 - 2:35pm

कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, पत्रमा उल्लेखित सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुंगा l

Feb 16 2022 - 3:54pm

विद्यार्थी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Feb 16 2022 - 3:38pm

आर्थिक बर्ष ०७७। ०७८ को बार्षिक प्रगति l

Feb 16 2022 - 10:31am

सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 13 2022 - 2:07pm

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

Feb 13 2022 - 12:22pm

Pages