सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सव-इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 16 2023 - 12:53pm

पशु चिकित्सक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 16 2023 - 12:52pm

सहायकस्तर पाचौ तह, सव इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको सेवा सम्बन्धी बिषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Jan 14 2023 - 1:06pm

हे.अ., अ.हे.व. र कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 12 2023 - 4:33pm

सहायकस्तर पाचौँ तह, सव-इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jan 10 2023 - 2:46pm

पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छठौँ तहको रोल नम्बर कायम गरी परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Jan 10 2023 - 9:01am

मेलमिलापकर्ता सूचीकृत हुने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

Jan 9 2023 - 12:20pm

दिवा खाजा माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Jan 6 2023 - 9:36pm

अत्यावश्यक बाहेक सबै प्रकारका सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Jan 6 2023 - 3:11pm

नगरपालिकाको एघारौँ नगर सभामा नगर सभासदज्यूहरु उपस्थित भई दिने वारे ।

Jan 4 2023 - 6:06pm

Pages