सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Jul 15 2022 - 2:13pm

मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०३।३१)

Jul 15 2022 - 1:43pm

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०३।३०)

Jul 14 2022 - 6:44pm

रोजगार सहायकले भर्ने दरखास्त फाराम

Jul 14 2022 - 6:42pm

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम

Jul 14 2022 - 6:41pm

रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८

Jul 14 2022 - 6:40pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Jun 30 2022 - 2:54pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Jun 27 2022 - 11:28am

शैक्षिक क्यालेण्डर,२०७९

Jun 27 2022 - 7:13am

त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना (२०७९/८०-०८१/८२)

Jun 26 2022 - 1:43pm

Pages