सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चानलन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Oct 12 2022 - 4:32pm

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 29 2022 - 5:43pm

सामाजिक सुरक्षाा भत्ता निकासा गरिएको सूचना, वडा कार्यालय सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 27 2022 - 1:13pm

नदी जन्य पदार्थको उत्खन्न तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।६।१०) 

Sep 27 2022 - 1:12pm

रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 22 2022 - 4:04pm

नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 22 2022 - 4:02pm

सामग्री खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि पशु औंषधी पसल/एग्रो भेट/ भेट फर्मा/औंषधी कम्पनी/ कृषक समूह/ समिति/ सहकारीहरुले आवश्यक कागजात संलग्न राखी नगरपालिकाको कार्यालयमा सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 22 2022 - 4:01pm

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

Sep 21 2022 - 10:08am

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 13 2022 - 7:09pm

रोजगार सहायकको लिखित परी‍क्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Sep 13 2022 - 9:29am

Pages