सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ श्रावणदेखि ०७९ असोज मसान्तसम्म)

Nov 1 2022 - 12:51pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Oct 19 2022 - 11:47am

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Oct 19 2022 - 11:46am

नदी जन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०६।२८)

Oct 14 2022 - 12:04pm

अनुदानको मल विक्रेता छनौट सम्बन्धी सूचना,  (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०६।२५)

Oct 12 2022 - 4:33pm

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चानलन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Oct 12 2022 - 4:32pm

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चानलन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Oct 12 2022 - 4:32pm

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 29 2022 - 5:43pm

सामाजिक सुरक्षाा भत्ता निकासा गरिएको सूचना, वडा कार्यालय सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Sep 27 2022 - 1:13pm

नदी जन्य पदार्थको उत्खन्न तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।६।१०) 

Sep 27 2022 - 1:12pm

Pages