सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कृषि तथा पशुसेवा प्राबिधिक पदहरुको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Oct 27 2021 - 3:55pm

नि:शुल्क सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुर बन्धाकरण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना l

Oct 26 2021 - 8:54pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा अनुसूची २ र ३

Oct 26 2021 - 1:20pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन गर्न सकिने ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तरगतका क्रियाकलापहरु

Oct 26 2021 - 1:19pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत युवा समूहद्वारा पेश हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरु

Oct 26 2021 - 1:18pm

पुराना ढुङ्गा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०७/०८)

Oct 25 2021 - 4:04pm

फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Oct 24 2021 - 6:27pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Oct 24 2021 - 6:27pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Oct 24 2021 - 2:56pm

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ श्रावणदेखि ०७८ असोज मसान्तसम्म)

Oct 24 2021 - 1:41pm

Pages