सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Mar 9 2022 - 3:40pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/११/१८)

Mar 2 2022 - 3:24pm

रोजगार सहायक पदपूर्ति प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना ।

Feb 27 2022 - 12:08pm

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।११।११)

Feb 25 2022 - 1:47pm

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Feb 25 2022 - 11:11am

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Feb 17 2022 - 2:51pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०५)

Feb 17 2022 - 2:41pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (२०७८/११/०५)

Feb 17 2022 - 2:35pm

कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, पत्रमा उल्लेखित सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुंगा l

Feb 16 2022 - 3:54pm

विद्यार्थी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Feb 16 2022 - 3:38pm

Pages