सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

आठौँ नगर सभा बैठकमा नगर सभा सदस्यज्यूहरु उपस्थित भई दिनुहुन l

Jun 17 2021 - 8:02pm

टाँगा/रिक्सा/अटो रिक्सा र ई-रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धी सूचना l

Jun 9 2021 - 12:05pm

मनोसामाजिक कार्यकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Jun 8 2021 - 2:11pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Jun 3 2021 - 12:27pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Jun 2 2021 - 3:45pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताको कार्य विवरण l

Jun 2 2021 - 3:43pm

मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको दरखास्त आब्हान गरिएको सूचना l

Jun 2 2021 - 1:37pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना l

Jun 1 2021 - 12:43pm

साना ब्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना l

Jun 1 2021 - 12:40pm

Invitation for Bids for the Municipality Infrastructural Development (Building Construction)

May 30 2021 - 2:58pm

Pages