सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges. (First Date of Publication : 2079/01/25)

May 9 2022 - 1:44pm

दिवा खाजा रकमको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Apr 21 2022 - 1:28pm

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Apr 21 2022 - 1:24pm

सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Apr 8 2022 - 2:21pm

शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Apr 8 2022 - 2:19pm

अ.न.मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Apr 8 2022 - 11:30am

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।१२।२४)

Apr 8 2022 - 10:25am

अ.न.मि.पदको Short List प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Apr 6 2022 - 5:50pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८-१२-२२)

Apr 5 2022 - 4:37pm

कक्षा ८ को नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Apr 5 2022 - 3:22pm

Pages