सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२७)

Aug 11 2021 - 3:25pm

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना साना व्यावसायिक पकेट विकास कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना l (१७ आषाढ, २०७८)

Jul 1 2021 - 4:52pm

चालु आ.व. को संकलित राजश्वको यथार्थ विवरण मिति २०७८ आषाढ ३० गतेभित्र बैंक दाखिला गरी सो को विवरण नगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 23 2021 - 3:25pm

सवारी साधनको विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा बुझाउने सम्बन्धी सूचना l

Jun 22 2021 - 12:58pm

भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा, सरोकारवाला सबै l

Jun 20 2021 - 7:24am

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Jun 18 2021 - 11:55am

आठौँ नगर सभा बैठकमा नगर सभा सदस्यज्यूहरु उपस्थित भई दिनुहुन l

Jun 17 2021 - 8:02pm

टाँगा/रिक्सा/अटो रिक्सा र ई-रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धी सूचना l

Jun 9 2021 - 12:05pm

मनोसामाजिक कार्यकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Jun 8 2021 - 2:11pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Jun 3 2021 - 12:27pm

Pages