स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०९/१७)