सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

किसान सूचीकरण सहजकर्ताको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Apr 5 2022 - 2:38pm

सूचना सहायक पदको कार्यबिबरण ।

Mar 29 2022 - 10:39am

सूचना सहायक पदको पाठयक्रम ।

Mar 29 2022 - 10:37am

सूचना सहायक पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Mar 29 2022 - 10:36am

अ.न.मी.पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 23 2022 - 3:32pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।

Mar 14 2022 - 9:10pm

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।११।२९)

Mar 13 2022 - 4:52pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।११।२९)

Mar 13 2022 - 4:51pm

बेरोजगारहरुको निवेदन पठाउने सम्बन्धी सूचना, १२ वटै वडा कार्यालय ।

Mar 13 2022 - 4:33pm

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 11 2022 - 8:02pm

Pages