सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (Grading Center) ब्यबस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बधी सार्वजनिक सूचना ।

Nov 25 2021 - 12:24pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Nov 25 2021 - 12:06pm

Issuance letter of Intent to award the contract work/04/078/78

Nov 24 2021 - 7:58pm

Issuance letter of Intent to award the contract work/05/078/78

Nov 24 2021 - 7:57pm

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Nov 21 2021 - 4:26pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Nov 18 2021 - 7:13pm

नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 18 2021 - 5:13pm

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Nov 18 2021 - 5:07pm

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०७/२८)

Nov 14 2021 - 5:29pm

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

Nov 14 2021 - 11:48am

Pages