समुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।