पठनपाठनका लागि खटाइएको विद्यालयमा हाजिर हुन जाने सम्बन्धी सुचना