सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, पत्रमा उल्लेखित सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुंगा l

Feb 16 2022 - 3:54pm

विद्यार्थी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Feb 16 2022 - 3:38pm

आर्थिक बर्ष ०७७। ०७८ को बार्षिक प्रगति l

Feb 16 2022 - 10:31am

सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 13 2022 - 2:07pm

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

Feb 13 2022 - 12:22pm

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Feb 13 2022 - 12:20pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Feb 11 2022 - 10:02am

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Feb 10 2022 - 2:17pm

स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

Feb 9 2022 - 10:48am

रोजगार सहायकले भर्ने दरखास्त फाराम l

Feb 9 2022 - 10:35am

Pages