वास डाटा संकलक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।