सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Sep 2 2020 - 11:05am

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Aug 26 2020 - 4:09pm

प्राबिधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Aug 23 2020 - 3:12pm

फोहरमैला संकलक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Aug 13 2020 - 12:32pm

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Aug 12 2020 - 2:53pm

सेवा करार पदको लागि दिइने दरखास्त फाराम l

Aug 12 2020 - 2:52pm

नगर प्रहरी पदको पाठ्यक्रम l

Aug 12 2020 - 11:51am

नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन l

Aug 11 2020 - 5:06pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) र प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Aug 8 2020 - 1:03pm

प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया l

Aug 8 2020 - 1:01pm

Pages