News and Notices

मिति दस्तावेज

पशुपंक्षी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:31

पशुपंक्षी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पशु आहारा मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:30

५०% अनुदानमा पशुपंक्षी फर्म सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:28

खेलमैदानका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Friday, February 4, 2022 - 16:08

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको अंकभार नातिजा, ०७७/७८ 

Sunday, January 30, 2022 - 15:35

झोलुङ्गे पुलको लागि फेब्रिकेशन स्टील पार्ट्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:21

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:17

खाद्यान्न बालिको उन्नत बीउ खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:16

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:14

सेफ हाउस तथा नगरपालिका अन्तरगतका वडा नं. ५, वडा नं. ७, वडा नं. ११ र वडा नं. १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:11

Pages