News and Notices

मिति दस्तावेज

नगरपालिकास्थित वडा नं. ५, वडा नं. ६ र वडा नं. ७ को सडक खन्ने तथा मिनि बसपार्क भडारे–गोगुने तथा गिरी टोल हुँदै मञ्चने सडक स्रोन्नतीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:07

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

Thursday, January 20, 2022 - 14:50

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

Thursday, January 20, 2022 - 14:39

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Monday, January 17, 2022 - 16:21

प्र.अ. बैठकमा उपस्थित भै दिने वारे सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Thursday, January 13, 2022 - 11:46

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सूचना l

Tuesday, January 4, 2022 - 13:30

मध्यम प्रविधियुक्त बहुउदेश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति (२०७८/०९/१६)

Sunday, January 2, 2022 - 10:08

आलु पकेट स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : (२०७८/०९/१६)

Sunday, January 2, 2022 - 10:07

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना ।

Sunday, December 26, 2021 - 18:51

स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह सहायक चौथो वैद्य पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, December 24, 2021 - 14:42

Pages