News and Notices

मिति दस्तावेज

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 12:22

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Sunday, February 13, 2022 - 12:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Friday, February 11, 2022 - 10:02

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Thursday, February 10, 2022 - 14:17

स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

Wednesday, February 9, 2022 - 10:48

रोजगार सहायकले भर्ने दरखास्त फाराम l

Wednesday, February 9, 2022 - 10:35

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 10:33

आयोजना सम्झौता सम्बन्धी सूचना , १२ वटै वडा कार्यालय, सिद्धिचरण न.पा. ओखलढुंगा l

Sunday, February 6, 2022 - 15:37

मासु पसल सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:33

बंगुरको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:32

Pages