News and Notices

मिति दस्तावेज

मनोसामाजिक कार्यकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, June 8, 2021 - 14:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Thursday, June 3, 2021 - 12:27

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Wednesday, June 2, 2021 - 15:45

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताको कार्य विवरण l

Wednesday, June 2, 2021 - 15:43

मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको दरखास्त आब्हान गरिएको सूचना l

Wednesday, June 2, 2021 - 13:37

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, June 1, 2021 - 12:43

साना ब्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, June 1, 2021 - 12:40

Invitation for Bids for the Municipality Infrastructural Development (Building Construction)

Sunday, May 30, 2021 - 14:58

Invitation for Bids for the Construction of Tourism Infrastructure at Srasta Park

Sunday, May 30, 2021 - 14:56

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०२/१६)

Sunday, May 30, 2021 - 14:39

Pages