News and Notices

मिति दस्तावेज

रोजगार सहायक पदपूर्ति प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना ।

Sunday, February 27, 2022 - 12:08

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।११।११)

Friday, February 25, 2022 - 13:47

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Friday, February 25, 2022 - 11:11

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Thursday, February 17, 2022 - 14:51

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०५)

Thursday, February 17, 2022 - 14:41

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (२०७८/११/०५)

Thursday, February 17, 2022 - 14:35

कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, पत्रमा उल्लेखित सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुंगा l

Wednesday, February 16, 2022 - 15:54

विद्यार्थी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Wednesday, February 16, 2022 - 15:38

आर्थिक बर्ष ०७७। ०७८ को बार्षिक प्रगति l

Wednesday, February 16, 2022 - 10:31

सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 14:07

Pages