News and Notices

मिति दस्तावेज

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Wednesday, August 12, 2020 - 14:53

सेवा करार पदको लागि दिइने दरखास्त फाराम l

Wednesday, August 12, 2020 - 14:52

नगर प्रहरी पदको पाठ्यक्रम l

Wednesday, August 12, 2020 - 11:51

नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन l

Tuesday, August 11, 2020 - 17:06

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) र प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, August 8, 2020 - 13:03

प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया l

Saturday, August 8, 2020 - 13:01

मिति २०७७ साल आषाढ मसान्तसम्मको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषको आय-व्यय विवरण l

Thursday, July 23, 2020 - 15:54

सिद्धिचरण नगरपालिकाको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना l

Friday, July 17, 2020 - 15:52

रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार ब्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा l

Friday, July 17, 2020 - 15:50

प्राधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा l

Friday, July 17, 2020 - 15:49

Pages