News and Notices

मिति दस्तावेज

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (मिति २०७६/०९/११)

Saturday, December 28, 2019 - 13:20

Invitation for Bids (Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges, Construction of Yog Building & Construction of Road)

Sunday, December 22, 2019 - 13:31

Construction of Road

Sunday, December 22, 2019 - 13:26

Construction of Yog Building

Sunday, December 22, 2019 - 13:25

Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges.

Sunday, December 22, 2019 - 13:23

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Sunday, December 22, 2019 - 12:46

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण-मार्गदर्शन,२०७६

Sunday, December 22, 2019 - 12:44

स्वास्थ्यकर्मी (वैद्य) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, November 20, 2019 - 14:36

एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२७ कार्तिक २०७६)

Wednesday, November 13, 2019 - 19:24

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, November 1, 2019 - 17:42

Pages