News and Notices

मिति दस्तावेज

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Monday, December 28, 2020 - 21:54

नगर प्रहरी सेवाका हवल्दार पद संख्या १ (एक) र नगर प्रहरी जवान पद संख्या ४ (चार) मध्ये २ (दुई) खुल्ला र २ (दुई) महिला पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षामा सफल हुनु भएका उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Monday, December 28, 2020 - 17:00

नगर प्रहरी सेवाका पद (हवल्दार र जवान) सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न मिति २०७७/०९/११ गते लिइएको लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sunday, December 27, 2020 - 14:12

लेखा परीक्षक नियुक्ति गरिएको सूचना l

Monday, December 21, 2020 - 13:17

नगर प्रहरी पदहरुका लागि लिइएको प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी भई सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा रोल नम्वरका आधारमा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, December 15, 2020 - 15:50

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Friday, December 11, 2020 - 10:59

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, December 11, 2020 - 10:58

उद्यम विकास सहजकर्ता (Enterprise Development Facilitator) को पाठ्यक्रम l

Tuesday, December 1, 2020 - 15:49

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, December 1, 2020 - 15:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/१४)

Monday, November 30, 2020 - 15:29

Pages