IEMIS को तथ्याङ्कको आधारमा विद्यार्थी संख्या एकीन गरी मिति २०७८/०२/११ गतेभित्र उपलब्ध गराई दिनुहुन (सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)