सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-२०) ।