सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा उपस्थित नगर सभासदज्यूहरु (पौष २९, २०७८)