सिद्धिचरण नगरपालिकाको "उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५"