राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।