मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)