बंगुरको पकेट प्याकेज कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी पशुसेवा शाखाको सूचना (१४ पौष, २०७७)